Algemene voorwaarden

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt een aantal begrippen gebruikt, de betekenis van de begrippen wordt hieronder toegelicht.

Boekentip, Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer die in opdracht van Opdrachtgever na van Opdrachtgever de daarvoor de overeengekomen vergoeding te hebben ontvangen overgaat tot het produceren van een boek en daarbij behorende marketing- en publiciteitshandelingen, een en ander zoals is vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever

Degene die door betaling van de daarvoor de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het produceren van een boek en daarbij behorende marketing- en publiciteitshandelingen, een en ander zoals is vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

Manuscript

Het door de Opdrachtgever geschreven werk, opgeslagen als bestand in het programma Word. Er wordt uitgegaan van een boek met 160 pagina’s plus vier pagina’s omslag. Dit betekent dat het totaal aantal woorden ca. 60.000 tot 70.000 woorden mag bedragen.

Vergoeding

Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag voor het produceren van een boek en daarbij behorende marketing- en publiciteitshandelingen, een en ander zoals is vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

Aanbetaling

Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag als blijk van de wil de overeenkomst voor het produceren van een boek en daarbij behorende marketing- en publiciteitshandelingen door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te willen aangaan waarmee wordt overgegaan tot de initiële stappen, een en ander zoals is vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

ISBN-nummer

Er geldt in het boekenvak een internationale afspraak: elk boek krijgt een uniek nummer waardoor het overal ter wereld, in elke computer, gevonden kan worden. Dit is het ISBN-nummer. Boekentip vraagt voor het boek de ISBN aan en zorgt dat het in de systemen van het Centraal Boekhuis wordt opgenomen, zichtbaar voor alle inkopers van boeken, in Nederland en de rest van de wereld.

EAN-code

Net als het ISBN-nummer is de EAN-code een uniek gegeven, het is de streepjescode die u kent van de meeste producten in welke winkel en op welk product dan ook. De EAN-code maakt dat et boek herkenbaar wordt in de kassa-systemen van winkels die steeds vaker alleen met scanners werken.

Bijlage 1 De verplichtingen over en weer

Opdrachtgever heeft aan Opdrachtnemer opdracht gegeven tot de productie van een boek en een aantal daarmee verband houdende promotionele en de distributie ondersteunende handelingen.

De Opdracht komt tot stand door het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voldoen van de Aanbetaling en verplicht de Opdrachtgever vervolgens tot het voorafgaand aan de productie van een boek en een aantal daarmee verband houdende promotionele en de distributie ondersteunende handelingen voldoen van de overeengekomen restantbetaling die met de volledige uitvoering van de Opdracht is gemoeid.

De prestatie die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever levert bestaat uit:

 1. Na ontvangst van de Aanbetaling zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vragen voorleggen die Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen schriftelijk – per mail – dient te beantwoorden. Deze vragen zijn, niet limitatief:
  1. Voor welke van drie door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgestelde productieperiodes kiest Opdrachtgever?
  2. Voor welke van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgestelde type ontwerp van de cover kiest Opdrachtgever?
  3. Voor welk van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgestelde type ontwerp van het binnenwerk kiest de Opdrachtgever?
  4. Wat wordt de titel van het boek?
  5. Welke naam van de auteur wordt op het boek vermeld?
  6. Uit hoeveel woorden bestaat het Manuscript, met een marge van vijf procent méér of minder? Er wordt uitgegaan van een boek met 160 pagina’s plus vier pagina’s omslag. Dit betekent dat het totaal aantal woorden ca. 60.000 tot 70.000 woorden kan bevatten.
  7. Wat is een korte samenvatting van de inhoud van het boek en wat is de korte samenvatting van de achtergrond van de auteur?
 2. Na ontvangst door Opdrachtnemer van de onder 1. genoemde informatie maakt Opdrachtnemer binnen twee werkdagen in de webshop van de website Boekentip.nl een mogelijkheid aan voor derden om nog voor het verschijnen van het boek een of meerdere exemplaren te kopen en zodoende bij te dragen aan de financiering van het boek.
 3. Opdrachtnemer verstuurt direct nadat het onder 2. genoemde is gerealiseerd aan Opdrachtgever een link naar de aankoopmogelijkheid op de website, deze link kan Opdrachtgever in haar of zijn netwerk gebruiken om relaties op te roepen het boek nog voor verschijnen aan te kopen.
 4. Een wek voordat de door Opdrachtgever conform het in artikel 1, lid A gekozen periode aanbreekt, verstuurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een opgave van het op dat moment door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijnde:
  1. Het totaal verschuldigde voor de productie van het boek en alle andere handelingen;
   1. Daarop in mindering gebracht de door Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangen betaling;
   2. Daarop in mindering gebracht de door Opdrachtnemer ontvangen betalingen zoals deze werden ontvangen uit mogelijke voorverkopen;
   3. Daarbij geteld een bedrag ad. € 1,25 per uit voorverkoop ontvangen betaling.
 5. Opdrachtgever betaalt het onder 5. bedoelde saldo omgaand aan Opdrachtnemer betalenzodat algehele betaling heeft plaatsgevonden voordat Opdrachtnemer start met de productie van het boek en alle overige overeengekomen prestaties.
 6. Na ontvangst door Opdrachtnemer van het onder 5 bedoelde saldo, waarmee de gehele overeengekomen vergoeding door Opdrachtnemer is ontvangen, verstuurt Opdrachtnemer per mail aan Opdrachtgever de instructie om omgaand naar Opdrachtnemer te versturen:
  1. Het manuscript;
  2. Beeldmateriaal van de auteur;
  3. Beeldmateriaal dat eventueel op de cover van het boek afgedrukt dient te worden, als dat het gevolg is van de door Opdrachtgever in artikel 1, lid B gekozen optie.
  4. De tekst die op het omslag dient te worden afgedrukt
 7. Na ontvangst van het Manuscript controleert Opdrachtnemer het Manuscript globaal, op hoofdlijnen, op mogelijke taal- en stijlfouten. Deze controle beoogt nadrukkelijk niet een algehele formele eindredactie in te houden, Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het Manuscript en de taalkundige juistheid ervan, Opdrachtnemer zal slechts door vluchtige lezing mogelijk op fouten kunnen stuiten en zal deze vervolgens corrigeren.
 8. Opdrachtnemer zal, nadat de onder 8. genoemde controle heeft plaatsgevonden, de volgende zaken verzorgen:
  1. Het aanvragen van een zogenaamd ISBN-nummer en op basis daarvan een EAN-code;
  2. Het opmaken van cover – met EAN-code – en binnenwerk conform de door Opdrachtgever op basis van artikel 1. lid B en C gekozen opties;
  3. Het verzorgen van de druk van het overeengekomen aantal boeken – standaard is dit 25, een hoger aantal leidt tot een extra door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag ad. € 7,50 per exemplaar;
  4. Het per post op het huisadres van Opdrachtgever laten bezorgen van de gedrukte boeken, binnen zes weken nadat het productieproces is aangevangen maar onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan;
  5. Het boek als ePUB en PDF publiceren op het digitale platform ISSUU;
  6. Het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van 100 unieke URL’s waarmee relaties van Opdrachtgever het boek op ISSUU kunnen lezen, al dan niet na betaling aan door deze relaties aan Opdrachtgever van een vergoeding, dit ter bepaling door Opdrachtgever;
  7. Het doen opnemen van het boek met ISBN-nummer bij het Centraal Boekhuis – via de aansluiting van Opdrachtnemer bij het Centraal Boekhuis – en het deponeren van een digitaal bestand van het boek zodat het als ePub en als POD (‘Print On Demand’) – product verkrijgbaar is voor de boekhandel;
  8. Het aankondigen van de verschijning van het boek in een kort maar volledig achtergrond en inhoud dekkend artikel op de website van Boekentip.nl;
  9. Het doorplaatsen van het op de website van Boekentip.nl geplaatste artikel op Facebook, op een zodanige wijze dat binnen 90 dagen na het verschijnen van het boek het bericht door tenminste 5.000 personen is gezien. Eventuele kosten die daarmee verband houden worden gedragen door Opdrachtnemer;
  10. Het eenmalig door Opdrachtnemer opnemen van boek in de nieuwsbrief die Opdrachtnemer periodiek digitaal verstuurt naar personen die zich daarvoor op Boekentip.nl hebben ingeschreven.

De tarieven voor de dienstverlening in 2021

Alle in deze bijlage genoemde diensten                          € 699,00 inclusief BTW

Elk meer dan de inbegrepen 25 gedrukte boeken     € 7,50 inclusief BTW

Elke voor Opdrachtgever ontvangen betaling   € 1,25 inclusief BTW

Elke voor Opdrachtgever ontvangen bestelling  € 1,25 inclusief BTW

Elk via het Centraal Boekhuis verkocht exemplaar        €  1,25 inclusief BTW

De technische specificaties van het boek

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een ‘boek’ wordt, als het gaat om de papieren versie,  bedoeld een product dat voldoet aan deze specificaties of gelijkwaardig:

Formaat:afgewerkt 12,5 x 20,0 cm
Omvang:160 pagina’s binnenwerk + 4 pagina’s omslag
Druk binnenwerk:1/1 tweezijdig in zwart, niet aflopend
Druk omslag:4/0 eenzijdig in full colour
Veredeling:omslag voorzien van eenzijdig mat laminaat
Papier binnenwerk:90 grams houtvrij romandruk 1.95 cr/w
Papier omslag:240 grams 1-zijdig sulfaatkarton
Afwerking:garenloos brocheren in hotmelt met een 2 of 4x gerild omslag

Bijzondere bepalingen

 1. Het is Opdrachtgever op basis van huidige wetgeving niet toegestaan om papieren exemplaren van het boek voor een andere dan de bij verschijning vastgelegde winkelverkoopprijs te verkopen of te koop aan te bieden. Op de naleving van deze wetgeving wordt in Nederland toegezien door het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
 2. Indien het, naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer, zo is dat de exploitatie van het boek is gebaat bij een grootschaliger aanpak, zal Opdrachtgever – na daartoe te zijn opgeroepen door Opdrachtnemer – met Opdrachtnemer een auteurscontract sluiten op gebruikelijke voorwaarden naar het model dat als Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden is bijgesloten.
 3. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de mededeling doet van het onder 2. genoemde recht gebruik te willen maken, geldt het volgende:
 4. Een auteursovereenkomst volgens het in Bijlage 2 opgenomen model wordt geacht tot stand te zijn gekomen direct nadat Opdrachtnemer de onder 3. bedoelde mededeling aan Opdrachtgever heeft gedaan;
 5. Als het gaat om de vervolgens aan opdrachtgever toekomende royalties gelden de volgende percentages:
  1. 10 procent over de winkelverkoopprijs exclusief BTW over de eerste 5.000 verkochte exemplaren;
  2. 12,5 procent over de winkelverkoopprijs exclusief BTW over de boven een aantal van 5.000 verkochte exemplaren
  3. 15 procent over de winkelverkoopprijs exclusief BTW over de boven een aantal van 15.000 verkochte exemplaren;
 6. Voorts zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het gehele door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag voor de productie restitueren.

Bijlage 2 Standaard auteurscontract, onder voorwaarden afroepbaar

Contract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

De ondergetekenden,

(Auteur/Opdrachtgever)


nader te noemen ‘de auteur’ enerzijds en

MIMM B.V., handelende onder de naam Boekentip, gevestigd te 2313 AA Leiden aan de Witte singel 103 en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxxxxxx


nader te noemen ‘de uitgever’ anderzijds, zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Exclusieve licentie

1. De auteur verleent de uitgever met uitsluiting van zichzelf en alle anderen
een licentie om het door de auteur vervaardigdewerk, waarvan de titel luid: xxxxxxxx – te exploiteren met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorwaarden.

Indien de titel nog slechts een voorlopige is, zullen auteur en uitgever de uiteindelijke titel in gemeenschappelijk overleg vaststellen. De titel maakt deel uit van het werk. De auteur en uitgever verplichten zich om de titel van het werk niet voor andere werken te bezigen, tenzij

2. De auteur machtigt de uitgever onherroepelijk om de uit zijn auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan de uitgever toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig op naam van de auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. De uitgever is gehouden de auteur te informeren over te treffen maatregelen. Partijen verplichten zich om elkaar alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens te verstrekken.

3. De uitgever heeft het uitsluitende recht om het werk uit te geven in boekvorm en/of in e-boek en gesproken boekvorm in de Nederlandse taal, in eerste druk en/of versie en in volgende al dan niet herziene drukken en/of versies, op voorwaarde dat de auteur van de uitgever het in artikel 10 genoemde honorarium ontvangt. Een e- boek is een digitaal bestand dat de inhoud van het werk bevat, een gesproken boek is een digitaal bestand dat de inhoud van het werk in voorgelezen staat bevat.

4. De uitgever heeft, met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorwaarden, de uitsluitende bevoegdheid om namens de auteur overeenkomsten te sluiten met derden desbetreffende de uitoefening van de in dit artikel genoemde exploitatierechten op voorwaarde dat de auteur van de uitgever het bij het desbetreffende exploitatierecht genoemde percentage ontvangt van het bedrag, vrij van BTW, dat door de uitgever wordt ontvangen voor de betreffende exploitaties.
Wanneer de uitgever voor één of meer van de in de leden 5, 6 of 7 omschreven exploitatievormen niet met een derde contracteert maar voor eigen rekening en risico handelt, blijven de daarbij genoemde voorwaarden van kracht, tenzij uit een afspraak over de honorering in artikel 10 of uit een nadere schriftelijke afspraak voortvloeit dat de uitgever deze exploitatierechten onder de aldaar genoemde voorwaarden kan uitoefenen. Voor zover uit artikel 10 of uit een nadere schriftelijke afspraak nog niet voortvloeit op welke honorering de auteur aanspraak maakt, zal de uitgever met de auteur schriftelijk een royaltypercentage overeenkomen. Dat percentage zal worden vastgesteld op basis van een 50/50-verdeling van de verwachte netto-opbrengst. Onder netto-opbrengst wordt verstaan het bedrag, vrij van BTW, dat door de uitgever voor de betreffende exploitatie wordt ontvangen, verminderd met de kosten die door de uitgever moeten worden gemaakt om de betreffende exploitatie te realiseren.

5. De in lid 1 aan de uitgever verleende exclusieve licentie omvat mede de volgende exploitatierechten:

 1. het uitgeven van het werk in een andere dan de Nederlandse taal
 2. het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk,
 3. het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins, in een krant, tijdschrift of ander medium
 4. het verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van het werk door het vastleggen daarvan op geluids- en of beelddragers en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen
 5. het openbaar maken in ongewijzigde vorm van het geheel of een gedeelte van het werk, hetzij voor publiek, hetzij voor radio of televisie
 6. het belangeloos meewerken aan het vervaardigen en vergoedingsvrij ter beschikking stellen van het werk ten behoeve van aangepaste uitgaven voor blinden en anderszins visueel gehandicapten

De uitgever zal de auteur tijdig en volledig inlichten en zich neerleggen bij redelijke bezwaren van de auteur.

6. De in lid 1 aan de uitgever verleende exclusieve licentie omvat tevens de hierna genoemde rechten, mits voor de uitoefening ervan schriftelijke toestemming van de auteur is verkregen:

 1. het werk geheel of gedeeltelijk uitgeven en exploiteren in audiovorm, waaronder bijvoorbeeld als luisterboek
 2. het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als feuilleton in een krant of een tijdschrift
 3. het bewerken van het werk voor radio, televisie, film, andere audiovisuele producties, voor reproductie en/of publicatie in elektronische vorm en voor toneel 
 4. het verlenen van toestemming aan een andere uitgever voor een afzonderlijke licentie-uitgave, zonder dat hierdoor aan de andere uitgever het recht wordt verleend op zijn beurt met derden over het werk te onderhandelen en te contracteren
 5. De uitgever is gerechtigd om exploitatierechten die niet of bezwaarlijk individueel kunnen worden uitgeoefend, mede namens de auteur uit te besteden aan organisaties die gericht zijn op collectief beheer van auteursrechten, een en ander voor zover dit niet reeds uit de wet voortvloeit, met inachtneming van het hieronder bepaalde:
 6. het reprografisch verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van het werk en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen voor zover de uitoefening van dit recht niet bij wet is opgedragen aan de Stichting Reprorecht (50%);
 7. het uitlenen van het werk; voor zover vereist en onder voorbehoud van ter zake door de GAU en de Stichting LIRA (‘LIRA’) gemaakte afspraken, verlenen auteur en uitgever hierbij opdracht aan LIRA om het auteursaandeel van voor het werk door de Stichting Leenrecht geïncasseerde gelden uit te keren aan de auteur volgens het door laatstgenoemde Stichting goedgekeurde repartitiereglement; de uitgever zal de uitoefening van het recht op een vergoeding voortvloeiend uit het uitlenen van het werk in het buitenland opdragen aan de Stichting Leenrecht (70%);
 8. De auteur draagt hierbij aan de uitgever de hieronder genoemde rechten over onder de opschortende voorwaarde dat de uitgever deze rechten overdraagt aan LIRA:
  1. het gelijktijdig doorgeven via de kabel van het door radio of televisie uitgezonden werk
  1. het gelijktijdig in het openbaar vertonen en/of ten gehore brengen van televisie- en/of radio-uitzendingen van het werk
  1. het in het openbaar ten gehore brengen en/of vertonen van mechanische reproducties van het werk, anders dan door middel van televisie- en/of radio- uitzendingen
  1. het recht op een vergoeding ontleend aan de wettelijke heffingen op geluids- en/of beelddragers
   De uitgever aanvaardt deze overdracht en de verplichting om deze rechten over te dragen aan LIRA. De auteur dient aan de uitgever op te geven of hij in voorkomende gevallen zijn aandeel in de vergoedingen via de uitgever, dan wel van LIRA wenst te ontvangen. Indien het aansluitingscontract tussen de uitgever en LIRA wordt beëindigd, zal LIRA worden verplicht om deze rechten terug over te dragen aan de auteur zodra dat mogelijk is.
 9. Indien de auteur een exploitatieovereenkomst heeft gesloten met een organisatie die een of meer van de in lid 5 of lid 6 genoemde exploitatierechten reeds namens hem uitoefent, zoals bijvoorbeeld met LIRA, SABAM, BUMA STEMRA of VEVAM, dient de auteur dit voor het afsluiten van deze overeenkomst schriftelijk te melden aan de uitgever.

8. Auteur en uitgever zullen uitsluitend gezamenlijk beslissen over eventuele door de uitgever aan derden te verlenen licenties op basis van de uitgave van het werk die niet in de onderhavige overeenkomst zijn voorzien. Voorafgaand aan de uitoefening van deze rechten is schriftelijke toestemming van de auteur vereist. De uitgever verkrijgt van de auteur de eerste optie om exploitatierechten uit te oefenen die zijn gebaseerd op de uitgave van het werk, maar die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet konden worden voorzien.

9. De auteur heeft het recht om een of meer van de in leden 5, 6 en 7 genoemde exploitatierechten schriftelijk te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden indien de auteur redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een bepaalde mogelijkheid tot exploitatie niet wordt benut, zonder dat de uitgever een goede reden heeft die exploitatiemogelijkheid onbenut te laten. Deze opzegging kan echter niet eerder geschieden dan nadat de auteur deze redelijke gronden heeft genoemd en door de uitgever gewenst overleg niet tot overeenstemming heeft geleid. Deze opzegging zal nimmer tot gevolg hebben dat reeds rechtmatig verleende rechten aan derden ongedaan worden gemaakt. Indien de auteur, al dan niet in samenwerking met een derde, na opzegging van het exploitatierecht dat recht zelf gaat uitoefenen, behoudt de uitgever aanspraak op 50% van het blijkens dit artikel overeengekomen aandeel van de uitgever.

Artikel 2 Vrijwaring

1. De auteur verklaart hierbij en staat er jegens de uitgever voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het werk te verlenen, dat hij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen doen gelden.
Mochten door de auteur aan derden rechten zijn verleend, dan dienen deze uitdrukkelijk in een aan deze overeenkomst gehechte en door de auteur en de uitgever ondertekende bijlage te zijn vermeld.
Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van de uitgever op schadevergoeding, indien op grond van een inbreuk op het auteursrecht het werk niet of niet langer kan verschijnen en de uitgever dientengevolge schade zou lijden.

2. Auteur en uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens auteur en/of uitgever betreffende de inhoud van het werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens auteur en/of uitgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de uitgever en de auteur in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
De onderlinge verhouding waarin de uitgever en de auteur de uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten dragen, waaronder begrepen de kosten van verweer en aan derden te betalen schadevergoedingen, zal naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. Indien sprake is van opzet of ernstige nalatigheid, zijn echter alle kosten en schade voor rekening van de partij die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Onder ernstige nalatigheid van de auteur wordt begrepen de omstandigheid dat de auteur de uitgever niet tijdig voor de publicatie heeft geïnformeerd over voor de uitgever onbekende mogelijke gevoeligheden met betrekking tot in het werk genoemde of bedoelde personen, die de auteur had moeten voorzien. Onder ernstige nalatigheid van de uitgever wordt begrepen de omstandigheid dat de uitgever door de auteur tijdig ingediende verzoeken tot wijziging van het manuscript om kosten en schade te voorkomen niet heeft ingewilligd.

Artikel 3 Inlevering persklare kopij

1. De auteur heeft de volledige persklare kopij op xxxxxxxx in handen van de uitgever gesteld.

2. Onder persklare kopij wordt verstaan: kopij, vervaardigd met inachtneming van de door het bedrijf van de uitgever gehanteerde regels, die de auteur door de uitgever zo spoedig mogelijk ter hand worden gesteld.

3. Indien de uitgever de kopij niet accepteert omdat de kwaliteit van de inhoud niet aan redelijke verwachtingen voldoet, kan de uitgever besluiten om niet tot uitgave over te gaan. Indien de uitgever de kopij accepteert, behoort het tot de taak van de uitgever om zo nodig, op kosten van de uitgever, de kopij in overleg met de auteur te redigeren. Indien de uitgever echter bovenmatige kosten moet maken voor het redigeren van de kopij, zal eerst in overleg met de auteur worden bezien of de uitgever tot redigeren zal overgaan en of de kosten daarvan deels in mindering worden gebracht op het honorarium van de auteur.

4. De auteur is verplicht om ten minste één bijgewerkt duplicaat van zijn kopij, dan wel een kopie hiervan in elektronische vorm, te bewaren en dit op eerste verzoek kosteloos aan de uitgever ter beschikking te stellen indien het origineel verloren is gegaan of in het ongerede is geraakt.

5. Bij niet tijdige inlevering van de volledige persklare kopij is de uitgever gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te verklaren indien de auteur, na schriftelijk te zijn aangemaand waarbij hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, in gebreke blijft. De auteur is desgevraagd gehouden om aan hem verstrekte voorschotten terug te betalen binnen een maand na de datum van ontbinding van de overeenkomst. In geval van verzuim van de auteur kan hij door de uitgever worden verplicht tot het vergoeden van de schade, bestaande uit tot het tijdstip van ontbinding van de overeenkomst voor de onderhavige uitgave gemaakte daadwerkelijke kosten.

6. De auteur verbindt zich de proeven van zijn werk te corrigeren en deze gecorrigeerde proeven binnen een redelijke, tijdig overeen te komen termijn aan de uitgever te retourneren.

7. Tot de eerste zetproef heeft de auteur het recht om aanpassingen en correcties door te voeren. Indien de auteur daarna nog aanpassingen en correcties in de zetproef wenst aan te brengen en de kosten daarvan hoger zijn dan de kosten die gangbaar zijn voor de correctie van een zetproef van die omvang, kan de uitgever de kosten van deze extracorrectie boven de gangbare kosten verhalen op de auteur, mits de uitgever voorafgaande aan de doorvoering van de extracorrectie de auteur op de hoogte stelt van de daaraan verbonden geschatte kosten.

8. Het oorspronkelijke manuscript en de duplicaten daarvan blijven eigendom van de auteur en kunnen binnen een redelijke termijn aan de uitgever terug worden gevraagd.

Artikel 4 Termijn uitgave

1. De uitgever verbindt zich om het werk voor zijn rekening en risico uit te geven binnen een termijn van twee maanden na inlevering van de persklare kopij.

2. De uitgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal met maximaal twaalf maanden te verlengen. Hij geeft de auteur hiervan schriftelijk bericht onder opgave van de bijzondere redenen die deze verlenging noodzakelijk maken.

Artikel 5 Oplage en prijs

1. De uitgever bepaalt de omvang van de oplage en de verkoop(advies)prijs. Deze informatie is vanaf de dag van verschijning van elke uitgave voor de auteur beschikbaar. Op verzoek van de auteur zal de uitgever deze informatie ook schriftelijk aan de auteur bevestigen. In ieder geval zal de uitgever de auteur bij de afrekening als bedoeld in artikel 11 deze informatie verschaffen.

2. Afhankelijk van de aard van het werk en het type van de uitgave zal een door de uitgever naar redelijkheid vast te stellen aantal exemplaren niet voor de verkoop bestemd zijn. Over deze exemplaren wordt geen honorarium uitgekeerd.

Artikel 6 Exploitatie

1. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van een uitgave berusten bij de uitgever. De uitgever zal met de auteur zoveel mogelijk overleg plegen over de vormgeving van een uitgave en is verplicht om een uitgave naar behoren te verzorgen en de exploitatie van het werk te bevorderen.

2. Voor de verschijning van een uitgave van het werk zal de uitgever overleg plegen met de auteur over de verwachte oplage en prijs, en over het beleid voor promotionele activiteiten. Desgewenst legt de uitgever een en ander schriftelijk ten behoeve van de auteur vast. Wanneer voor promotionele doeleinden een gedeelte van het werk op internet of anderszins in elektronische vorm door de uitgever of door de auteur wordt gepubliceerd, zal dat gedeelte nooit meer dan 2500 woorden van het werk bedragen, of in geval van poëzie nooit meer dan 100 regels, tenzij anders is overeengekomen. Partijen zullen daarbij in overleg het gedeelte en de vormgeving daarvan bepalen.

3. De uitgever verplicht zich om de naam van de auteur of het door deze gewenste pseudoniem in iedere uitgave van het werk duidelijk zichtbaar te vermelden, bijvoorbeeld op titelpagina, band en/of omslag van het werk en in alle advertenties en andere reclame ten behoeve van het werk.

4. Naam, portret en persoonsgegevens van de auteur mogen door de uitgever niet anders worden aangewend dan ten behoeve van promotionele doeleinden voor het werk of het fonds van de uitgever. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist, die daaraan nadere voorwaarden kan verbinden.

5. De uitgever is verplicht om in elk exemplaar van het werk het jaartal van de uitgave, herdruk of heruitgave te vermelden, alsmede het teken © aan te brengen, met vermelding van het jaar van eerste uitgave en de naam van de auteur.
De auteur zal in het werk als volgt worden aangeduid: …

Artikel 7 Auteursexemplaren

De auteur ontvangt bij het verschijnen van het werk in boekvorm 25 exemplaren gratis en bij iedere herdruk desgewenst 10 exemplaren gratis.
Bij uitgave in elektronische vorm worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Artikel 8 Overgang rechten bij overlijden

1. De rechten en plichten van de auteur gaan, voor zover deze geen persoonlijke werkzaamheid betreffen, na zijn dood over op zijn erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.

2. Zijn er meerdere gerechtigden, dan dienen deze één persoon aan te wijzen die hen vertegenwoordigt in alles wat deze overeenkomst aangaat. Zolang zodanige aanwijzing niet heeft plaatsgehad, wordt een eventuele betalingsplicht van de uitgever opgeschort. Betaling door de uitgever aan zodanige vertegenwoordiger bevrijdt hem tegenover alle gerechtigden.

Artikel 9 Overdracht contract

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 zal de uitgever zijn rechten en plichten uit dit contract niet geheel of gedeeltelijk aan een derde mogen overdragen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

2. In geval de uitgever zijn rechten en plichten uit dit contract geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een onderneming waarmee de uitgever in een groep is verbonden, of in geval de uitgever zijn bedrijf of fonds geheel of gedeeltelijk aan een andere uitgever wenst over te dragen, zal de auteur zijn toestemming tot overdracht van de rechten en plichten uit deze overeenkomst slechts mogen weigeren indien de auteur redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de nieuwe uitgever onbekwaam of ongeschikt moet worden geacht de exploitatie van het werk voort te zetten in de geest en op de wijze zoals zij voor de overdracht plaatsvond.

Artikel 10 Honorarium

 1. De auteur zal als honorarium ontvangen:
  voor paperback en/of gebonden uitgaven een royalty van: 10 procent over de eerste 5000 verkochte exemplaren, 12,5 procent over de volgende 10.000 exemplaren en 15  procent over alle daarboven verkochte exemplaren.
 2. 2. De royalty wordt berekend op basis van de door de uitgever vastgestelde verkoopprijs, vrij van BTW en voor de uitgave in e-boekvorm op basis van de netto- opbrengst. Indien de uitgever gebruikslicenties verleent of (exemplaren van) het werk verhuurt, worden de in lid 1 genoemde percentages berekend over de licentievergoeding, vrij van BTW.
 3. 3. Voor exemplaren die aan een boekenclub worden geleverd, ontvangt de auteur een royalty van 5 procent deze royalty wordt berekend op basis van de door de boekenclub vastgestelde ledenprijs.
 4. 4. Voor exemplaren die met een korting van vijfenvijftig of meer procent van de verkoopprijs worden geleverd langs additionele verkoopkanalen, zoals in geval van relatiegeschenken en ledenwerfacties, ontvangt de auteur 7,5 % van het bedrag, vrij van BTW, dat door de uitgever wordt ontvangen (verkoopprijs verminderd met de verleende korting). De uitgever zal de auteur voorafgaand aan de gebruikmaking van deze additionele verkoopkanalen hiervan in kennis stellen.

Artikel 11 Afrekening

1. Ieder jaar, uiterlijk op 31 maart zal de uitgever over het voorafgaande kalenderjaar de auteur een afrekening zenden, waarop ten minste voorkomen:

 1. de beginvoorraad van de in het desbetreffende kalenderjaar nog beschikbare oplage;
 2. het totaal aantal exemplaren van de in het desbetreffende kalenderjaar geproduceerde oplage;
 3. het aantal in het desbetreffende kalenderjaar verkochte gedrukte exemplaren met vermelding van de particuliere verkoopprijs en eventueel het aantal opgeruimde exemplaren en het aantal verkochte e-boeken en de daarbij behorende opbrengst;
 4. het aantal afgegeven present- en recensie-exemplaren;
 5. het aantal beschadigde exemplaren en misdrukken;
 6. de nog aanwezige voorraad niet verkochte gedrukte exemplaren, inclusief de retour ontvangen exemplaren;
 7. het bedrag van het aan de auteur verschuldigde honorarium;
 8. de ingevolge artikel 1 aan de auteur toekomende andere baten uit exploitatie door de uitgever of door derden (‘nevenrechten’);
 9. de bedragen van de verstrekte voorschotten en de eventuele extracorrectie die ten laste komt van de auteur.

2. Het bedrag dat de uitgever blijkens de afrekening aan de auteur verschuldigd is, is opeisbaar vanaf een maand na dagtekening. Op verzoek van de auteur zal de uitgever uiterlijk op 1 september van het lopende kalenderjaar een schatting maken van het aantal verkochte exemplaren en e-boeken in de eerste zes maanden van dat jaar. Indien het honorarium dat de uitgever blijkens deze schatting aan de auteur is verschuldigd 1000 euro of meer bedraagt, ontvangt de auteur desgewenst dit honorarium bij wijze van verrekenbaar voorschot op het bedrag dat de uitgever blijkens de daaropvolgende afrekening over het betreffende kalenderjaar aan de auteur is verschuldigd.

3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan de auteur verlangen dat de uitgever binnen een maand aan hem uitkeert zijn aandeel in de bedragen, welke de uitgever ter zake van de exploitatie door derden (‘nevenrechten’) of wegens opruiming heeft ontvangen, mits dit aandeel ten minste tweehonderdenvijftig euro bedraagt.

4. De afrekening vindt plaats onder voorbehoud van retour ontvangen exemplaren.

Artikel 12 Inzage boeken

1. Indien de auteur ter beoordeling van zijn rechten enig gegeven nodig heeft uit de boekhouding en/of uit de bescheiden van de uitgever, is de uitgever verplicht om hem een uittreksel uit die boekhouding of een kopie van de bescheiden te verschaffen.

2. de auteur heeft het recht om eenmaal per jaar op eigen kosten:


a. desgevraagd een verklaring van een registeraccountant, lid van het NIVRA, te ontvangen bij de in artikel 11 bedoelde afrekening;

b. de boeken en bescheiden van de uitgever, betrekking hebbende op de exploitatie van het werk, ten kantore van de uitgever door een door hem aangewezen registeraccountant, lid van het NIVRA, te doen controleren.

3. Mocht bij controle blijken dat de uitgever zich ten nadele van de auteur aan niet te verwaarlozen fouten of verzuimen betreffende de berekening van het aan de auteur toekomende honorarium heeft schuldig gemaakt, dan komen, in afwijking van het in lid 2 bepaalde, de kosten van de controle ten laste van de uitgever.

Artikel 13 Herdruk en nieuwe versie

1. De uitgever heeft het recht om steeds wanneer hij dit wenselijk acht een herdruk en/of nieuwe versie van het werk uit te geven.

2. De uitgever zal de auteur tijdig mededeling doen van zijn voornemen een herdruk en/of nieuwe versie van het werk uit te geven en daarbij de auteur de gelegenheid bieden in zijn werk verbeteringen aan te brengen, binnen een nader overeen te komen redelijke termijn.

3. Voor een ongewijzigde of niet ingrijpend gewijzigde herdruk en/of nieuwe versie gelden alle bepalingen van deze overeenkomst, met dien verstande dat het toe te passen percentage als bedoeld in artikel 10 wordt berekend over het totaal aantal verkochte exemplaren.

4. Indien de door de auteur gewenste verbeteringen tot ingrijpende herziening van inhoud, aard, omvang, indeling, vorm of prijs van het werk zullen leiden, zullen partijen zo nodig een aanvullende overeenkomst sluiten met betrekking tot het honorarium voor de herziene uitgave.

Artikel 14 Termijn herdruk

1. De uitgever dient te voorkomen dat het werk langer dan één jaar niet voor het publiek beschikbaar is in boekvorm. Voor het publiek beschikbaar wil zeggen dat het werk op verzoek van een consument tenminste binnen drie maanden in boekvorm verkrijgbaar moet zijn, hetzij uit voorraad, hetzij op bestelling. De uitgever geeft de auteur desgevraagd informatie over de beschikbaarheid van het werk, naast de informatie die volgt uit de afrekening als genoemd in artikel 11. Wanneer het werk niet meer beschikbaar is in boekvorm, zal de uitgever de auteur berichten en aangeven welke actie hij ter zake zal ondernemen.

2. Op een herdruk als in het vorige lid bedoeld is artikel 13, leden 2, 3 en 4, van overeenkomstige toepassing.

3. In overleg kunnen partijen ook bepalen dat het werk uitsluitend in digitale vorm aan het publiek beschikbaar wordt gesteld, indien hiermee naar het oordeel van partijen het werk voldoende beschikbaar is.

Artikel 15 Beëindiging / overleg over voortzetting

1. De auteur heeft het recht om deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen:

 1. indien na het verstrijken van de verlengde uitgavetermijn als bedoeld in artikel 4 lid het werk niet is verschenen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;
 2. indien het werk langer dan een jaar niet voor het publiek beschikbaar is en de uitgever niet op korte termijn na een daartoe strekkend verzoek van de auteur een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat het werk binnen redelijke termijn weer beschikbaar komt, dan wel deze toezegging niet nakomt, onverminderd zijn recht op schadevergoeding in geval van niet nakoming door de uitgever;
 3. indien gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren sprake is van een dermate gering exploitatieresultaat behaald met het werk, dat voortzetting van de exploitatie door de uitgever kennelijk onredelijk is ten opzichte van de auteur, met dien verstande dat deze opzegging niet eerder kan geschieden dan drie jaren na de datum van de verschijning van de laatste editie van het werk;
 4. in geval alleen (nog) sprake is van een digitale exploitatie en het exploitatieresultaat gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren dermate gering is dat voortzetting van de exploitatie door de uitgever kennelijk onredelijk is ten opzichte van de auteur.

De auteur dient zijn voorgenomen beëindiging onder opgave van de reden schriftelijk aan te kondigen bij de uitgever. Auteur en uitgever dienen vervolgens binnen twee maanden in redelijkheid overleg te voeren over de mogelijkheden voor een voortzetting van de exploitatie, tenzij beide partijen daarvan afzien. Indien dit overleg niet leidt tot afspraken over voortzetting, is de auteur gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

2. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van deze overeenkomst geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door rechterlijke tussenkomst, doch niet dan nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

3. Indien de uitgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, heeft de auteur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de uitgever.

4. Indien de uitgever surseance van betaling aanvraagt, heeft de auteur het recht om de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de uitgever, tenzij dit jegens de uitgever kennelijk onredelijk is in verband met een voorgenomen voortzetting van het bedrijf. Indien sprake is van kennelijke onredelijkheid, behoudt de auteur het recht om de overeenkomst te beëindigen, indien hem onvoldoende zekerheid wordt geboden voor de nakoming van financiële verplichtingen van

5. Als deze overeenkomst tien jaar heeft geduurd kunnen partijen het initiatief nemen tot overleg over de wenselijkheid van de beëindiging van de overeenkomst. Partijen dienen vervolgens binnen twee maanden nadat een van de partijen zijn wens tot overleg kenbaar heeft gemaakt in redelijkheid dat overleg te voeren. Als na dat overleg een van de partijen daarvoor een zwaarwegende reden heeft die direct verband houdt met de exploitatie van het werk op basis van de overeenkomst, dan kan deze partij besluiten de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van 6 maanden. Voorwaarde hierbij is dat de wederpartij niet kennelijk onredelijk in haar belangen wordt geschaad. Op de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen rust de bewijslast dat sprake is van een zwaarwegende reden.

6. Ondanks de beëindiging van deze overeenkomst is de uitgever gerechtigd om de verkoop van exemplaren van het werk die nog in voorraad zijn, voort te zetten en kan de uitgever hierbij zo nodig gebruik maken van de hem in artikel 16 verleende bevoegdheden.

7. Na beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 sub c van dit artikel heeft de auteur het recht om de nog bij de uitgever aanwezige onverkochte exemplaren over te nemen tegen betaling van vijfenveertig procent van de verkoopprijs. Over deze exemplaren is de uitgever geen royalty verschuldigd.

8. De uitgever is bereid om na beëindiging van deze overeenkomst op verzoek van de auteur het actuele digitale bestand van het werk, indien beschikbaar, tegen een redelijke vergoeding ter beschikking te stellen, een en ander onverminderd eventuele aanspraken van derden op de inhoud of vorm van het werk.

8. Het staat de auteur vrij om voor nieuw werk een overeenkomst aan te gaan met een derde. Op verzoek van de auteur is de uitgever bereid met de auteur of met deze derde in overleg te treden over de mogelijkheid tot en de voorwaarden voor een eventuele beëindiging van deze overeenkomst ondanks het feit dat zich geen van de in dit artikel genoemde beëindiginggronden heeft voorgedaan. De uitgever blijft echter gerechtigd om de auteur aan deze overeenkomst te houden.

Artikel 16 Verlaging / opheffing van de prijs

1. Wanneer na verloop van twee jaar na verschijnen van enige druk blijkt dat het restant van de oplage bij de uitgever naar diens oordeel tegen de vastgestelde prijs onverkoopbaar is, is de uitgever bevoegd om de prijs van het werk te verlagen. De auteur ontvangt dan het percentage van de royalty als bedoeld in artikel 10, berekend over de verlaagde prijs.

2. In het geval als in het vorige lid bedoeld, is de uitgever tevens bevoegd om de prijs van het werk op te heffen en het restant van de oplage in de vorm van een partij ineens aan een opkoper of in de vorm van oud papier of anderszins van de hand te doen. De auteur ontvangt dan het percentage van de aanvangsroyalty over het bedrag vrij van BTW dat door de uitgever wordt ontvangen, tenzij deze opbrengst beneden de kostprijs is gebleven.

3. In de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen is de uitgever verplicht om de auteur van zijn voornemen op de hoogte te brengen en hem gedurende een termijn van vier weken in de gelegenheid te stellen in het geval van lid 1 een door de auteur te bepalen aantal exemplaren van het werk tegen de verlaagde prijs te kopen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 of, in het geval van lid 2, het restant van de voorraad over te nemen tegen de prijs die een opkoper bereid is daarvoor te betalen.

Artikel 17 Ontbinding / rechtsverhouding na beëindiging

1. Behoudens artikel 3 lid 5, alsmede in geval van wederzijds goedvinden, kan deze overeenkomst slechts ontbonden worden door rechterlijke tussenkomst.

2. In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen in geval van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het geheel of een gedeelte van het werk door derden waarbij gebruik is c.q. wordt gemaakt van de door de uitgever in het verkeer gebrachte uitgave. Bovendien blijft deze overeenkomst deze rechtsverhouding beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Artikel 18 Wijziging

Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, afspraken. Latere wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen van kracht indien de schriftelijke vastlegging daarvan door beide partijen is ondertekend.

Artikel 19 Adreswijziging

De auteur verplicht zich om van zijn adreswijziging(en) onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de uitgever. In geval de uitgever zich schriftelijk tot de auteur heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de auteur hem schriftelijk heeft medegedeeld.

Artikel 20 Nederlands recht

Op de vaststelling en uitvoering van deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 21 Geschillen

Tenzij partijen anders overeenkomen, zullen zij geschillen ter zake van deze overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechter.

Aldus overeengekomen en getekend in twee exemplaren, waarvan een exemplaar ter hand gesteld aan de uitgever en een aan de auteur,

te Leiden en xxxxxxx


d.d. 1 juli 2020


De auteur:         _____________________

De uitgever:      ____________________

Back to top button